ادرس و لوکیشن مرکز اصلی هایفوتراپی


آدرس مراکز هایفوتراپی با دستگاه دابلو (اس و گلد)



1- مرکز اصلی هایفوتراپی صادقیه


 
2-مرکز اصلی هایفوتراپی  الهیه